Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

— Soubor přehledných map pro plánování a statistiku 1:75 000
Listy Souboru přehledných map pro plánování a statistiku začal Zeměměřický úřad v Praze vydávat v roce 1947. Jako topografický podklad pro tyto účelové mapy určené pro Zemský národní výbor posloužila speciální mapa 1:75 000. Použito bylo Sansonovo stejnoploché zobrazení, měřítko 1:75 000 a klad speciálních map. V roce 1949 převzal zpracování a vydávání těchto map Státní zeměměřický a kartografický ústav Praha a po roce 1954 je vydávala Ústřední správa geodézie a kartografie. U tzv. P-map byla sídla zaznačena vyšrafovanou plochou zastavěné části. Mapy rovněž obsahovaly zakreslené silnice, a železnice a fialovou barvou na nich byly zaznačeny státní, zemské a obecní hranice a rovněž hranice soudních a správních okresů. P-mapy s modrobarevným dotiskem vodních ploch nesly označení P1, mapy se zeleným dotiskem lesních ploch označení P2 a mapy s hnědým dotiskem vrstevnic označení P3.

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.